Minsk Kalvariyskaya 24

Minsk
Kalvariyskaya str., 24, shopping center «Korona»
9:00-22:00 (without breaks and days off)